Projekty unijne

             

„Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie

Projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 4 339 317 PLN
Wartość dofinansowania EFRR: 3 471 453,59 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu drogą elektroniczną do usług z zakresu ochrony zdrowia, co ma przełożyć się na wzrost jakości obsługi pacjentów Szpitala im. Świętej Rodziny. Dzięki realizowanym wcześniej projektom szpital posiada już zaczątek infrastruktury informatycznej umożliwiającej pacjentowi dostęp on-line, a istotnym elementem opisywanych poniżej działań będzie dostosowanie środowiska informatycznego do zmieniających się przepisów prawa oraz pełna integracja wdrażanego systemu z elementami infrastruktury już istniejącej i użytkowanej. Projekt ma na celu:
- Rozbudowę platformy usług świadczonych drogą elektroniczną e-Pacjent
W tym m. in: aktualizację i rozbudowę istniejącej strony internetowej, rozbudowę funkcji e-rejestracji o potwierdzenie dostępności terminu i umówienia wizyty przez pracownika przychodni, przypomnienie sms/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania, możliwość przesyłania drogą elektroniczną upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP, możliwość dostępu i pobierania wyników badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej on-line.
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych
Uda się to dzięki rozwiązaniom systemowym takim jak: system archiwizacji i backup’u danych, system ochrony antyspamowej, antywirusowej oraz antyspyware’owej, zapasowe centrum przetwarzania danych z systemem replikacji danych użytkowane w modelu „chmury obliczeniowej”, zastosowanie dla systemu e-usług modelu „chmury obliczeniowej” z wykorzystaniem zewnętrznych mocy obliczeniowych.
Realizacja opisanych powyżej celów będzie możliwa dzięki zaplanowanej w ramach projektu: rozbudowie środowiska serwerowego oraz systemu pamięci masowej do składowania i udostępniania danych medycznych, dostawie sprzętu komputerowego (takiego jak: stacje robocze, skanery, komputery przenośne, urządzenia drukujące), dostawie oraz wdrożeniu systemu oprogramowania do archiwizacji badań.
 
„Budowa  inteligentnego  systemu  zarządzania  budynkiem  i  zintegrowanego systemu   informatycznego   Szpitala   Ginekologiczno-Położniczego  im.  Świętej  Rodziny  w Warszawie”

Projekt   pn. „Budowa  inteligentnego  systemu  zarządzania  budynkiem  i  zintegrowanego systemu   informatycznego   Szpitala   Ginekologiczno-Położniczego  im.  Świętej  Rodziny  w Warszawie” jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego Funduszu    Rozwoju    Regionalnego w ramach    Regionalnego    Programu    Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Całkowita wartość projektu: 5 881 860,00zł
Wartość dofinansowania: 4 999 581,00zł

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 2.1.  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  informacyjnemu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, inteligentnego systemu zarządzania obiektem oraz integracja systemowa z 6 jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia. W ramach projektu będzie wykorzystany inteligentny system zarządzania budynkiem, którego zadaniem jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim budynkiem  odbywa  się  na  podstawie  wszystkich  zebranych  danych  i  programowym wprowadzeniu  zależności  regulacyjnych  i  sterowniczych  pomiędzy  wszystkimi podsystemami.   W   zakres   niniejszego   systemu   wchodzi   inteligentny   system   automatyki budynku oparty o sterowniki swobodnie komunikujące się pomiędzy sobą oraz moduły i serwer.
Informacje  źródłowe  na  temat  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


„Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”  

Projekt  pn.: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny  SP ZOZ
Całkowita wartość projektu: 34 666 410,14 zł
Kwota dofinansowania: 23 887 611,10zł

W dniu 17 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Szpitala została podpisana umowa dot. Projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek  Województwa  Adam  Struzik,  Wicemarszałek  Krzysztof  Grzegorz  Strzałkowski, Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewskioraz Dyrektor placówki prof.  dr  hab.  n.  med. Bogdan Chazan. Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1.
„Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza poprzez przeprowadzenie  prac modernizacyjno-budowlanych  i  zakup  nowoczesnego  sprzętu  medycznego  w  celu dostosowania placówki w  pełnym  zakresie  do  wymogów  przepisów  prawa,  zwiększenia jakości  i  możliwości diagnostycznych,  a  przede  wszystkim umożliwienie rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych.
W  ramach  projektu wykonano nowe podjazdy dla karetek i pacjentów do  Izby Przyjęć i do Przychodni, utworzono i  wyposażono oddział chirurgii onkologicznej,  zakupiony zostanie wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny w tym m.in.: cyfrowy aparat RTG, USG, system monitoringu pacjentów. Modernizację obejmie ponad  5000m2 powierzchni,  a  na  zakupionym  sprzęcie  wykonywanych będzie ponad 13,5 tys. specjalistycznych badań rocznie.
Realizowany projekt ma w efekcie końcowym doprowadzić do stworzenia na terenie Warszawy szpitala „Centrum Zdrowia Rodziny”, gdzie znajdzie się miejsce dla opieki medycznej nad kobietą od okresu dojrzewania do późnej starości oraz jej dzieckiem od momentu poczęcia do osiągnięcia wieku dorosłego.
Misją  „Centrum  Zdrowia  Rodziny”  będzie  przede  wszystkim  profilaktyka  i  promocja  zdrowia, następnie leczenie powikłań  i chorób związanych ze zdrowiem prokreacyjnym oraz postępowanie rehabilitacyjne w celu przywrócenia dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrej jakości życia.


„Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa”

Projekt  pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego     Funduszu     Rozwoju     Regionalnego     w     ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego 2007 – 2013.

Beneficjent: m.st. Warszawa
Całkowita wartość projektu: 11 584 369,69 zł
Wartość dofinansowania: 6 834 095,54 zł

W  ramach  projektu  Szpital  Specjalistyczny  im.  Świętej  Rodziny  jako parter  realizuje  zadanie  „Kogeneracja  w  Szpitalu  Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny w Warszawie”, które polega na wykonaniu układu technologicznego kogeneracji (trigeneracji).
Kogeneracja  (trigeneracja)  jest  wytwarzaniem  ciepła  i  energii elektrycznej  i  chłodu  w  najbardziej  efektywny  sposób,  czyli  w  jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu.
W UE trigeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi  na  jej  efektywność  energetyczną,  lecz  również  związane  z  nią znaczne  ograniczenie  emisji  dwutlenku  węgla  i  innych  szkodliwych związków  chemicznych.  Skojarzone  wytwarzanie  energii  powoduje zmniejszenie  zużycia  paliwa  do  30%  w  porównaniu  z  rozdzielnym wytwarzaniem  energii  elektrycznej  i  ciepła.  Ponadto  zastosowanie trigeneracji  ma  pozytywny  wpływ  na  bezpieczeństwo  dostaw  energii, wynikające z efektywnego użytkowania energii. Głównym  celem  projektu  współfinansowanego  ze  środków  unijnych  w ramach   RPO   WM   2007-2013  Działanie  4.3.  Ochrona  powietrza,
energetyka  jest  zwiększenie  wykorzystania  energii  pochodzącej  ze źródeł  odnawialnych  i  kogeneracyjnych  w  budynkach  użyteczności publicznej  miasta  stołecznego  Warszawy  przyczyniające  się  do zwiększenia   ich   efektywności   energetycznej   oraz   powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.
W Szpitalu realizowany jest Projekt pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz Projekt pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.


Unijna dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

Blisko 24 mln zł otrzyma stołeczny Szpital Specjalistyczny im. św. Rodzi¬ny z funduszy unijnych na mo¬dernizację placówki. To 70 proc. wartego 35 mln zł projektu; reszta sumy pochodzić będzie z budżetu miasta. W czwartek podpisano umowę na dofinansowanie.
Umowę podpisali w siedzibie szpitala marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor placówki prof. Bogdan Chazan.
Dzięki 24 mln zł unijnej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Roz¬woju Regionalnego przyznanej przez zarząd województwa mazowieckiego w szpitalu powstanie m.in. nowy oddział opieki nad noworodkami oraz przychodnia dla dzieci i dorosłych. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt medyczny.
Marszałek województwa podkreślił, że Szpital Św. Rodziny to szpital warszawski, który bardzo szeroko i aktywnie korzysta ze środków unijnych. -Tu jest realizowanych szereg ciekawych projektów. Widać, że są tu ludzie, którzy potrafią pisać dobre projekty i wygrywają w konkursach (...)
Dla pacjentów przekłada się to na lepszy komfort pobytu, nowoczesne przestrzenie, aparaturę - ocenił Struzik. Dodał, że "procesy modernizacyjne, które zmieniły ten szpital kosztowały dotychczas ponad 100 mln zł, w tym znaczne środki pochodziły z budżetu Warszawy". Także wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski ocenił, że jest to najlepszy szpital w Warszawie pod względem pozyskiwania środków unijnych i skali inwestycji.
- Dowodem na to jest nie tyle ilość projektów, na które szpital pozyskał środki unijne, ale ich różnorodność, ponieważ szpital uzyskał dotacje nie tylko na zakup i modernizację sprzętu medycznego, ale też na projekty informatyczne oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej - mówił Olszewski.
- Jesteśmy obec¬nie w trakcie oceny kolejnego projektu szpitala dotyczącego profilaktyki zdrowia - dodał. Zwrócił uwagę, że szpital "przechodzi bardzo dużą przemia¬nę, ze szpitala czysto ginekologiczno-położniczego, zmienia się w szpital o funkcji około rodzinnej, oferującego opiekę od narodzenia aż po schyłek życia". Dodał, że obecnie jest w szpitalu także oddział ginekologii onkologicznej oraz pe¬diatrii.
Dyrektor placówki przypomniał, że szpital rozpoczął modernizację w 2007 r. - Każdego roku dzięki dotacjom z budżetu miasta modernizacja krok po kroku idzie do przodu - dodał prof. Chazan. Jak mówił, wybudowany został drugi budynek szpitala, w którym będzie centrum zdrowia rodziny, gdzie kobiety znajdą opiekę medyczną, profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. - Opieką będą objęte także dzieci od etapu ciąży, aż do 14 roku życia - dodał.
Jak zapowiedział we wrześniu ma zostać oddany do użytku nowy oddział położnictwa oraz Szpitalny Dom Narodzin, zaś modernizacja szpitala ma zakończyć się w przyszłym roku. Wyjaśnił, że szpital skorzystał już z dofinansowania unijnego m.in. na stworzenie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego oraz na projekt dotyczący produkcji i wykorzystania energii.

ZałącznikWielkość
Inf. dot. proj. Inteligentnego budynku.pdf119.65 KB