Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA - SI

Co to jest integracja sensoryczna ???

Twórcą metody SI była dr Jean Ayers z Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles, która w latach 40-tych opierając się na osiągnięciach naukowych z dziedzin neuropsychologii, neurologia oraz  fizjologii rozwoju dziecka opracowała specjalistyczne testy do badania procesów integracji sensorycznej  oraz program diagnozy i terapii.
Zmysły pozwalają nam na odbieranie bodźców zewnętrznych i dostarczają informacji o naszym otoczeniu i fizycznym stanie naszego ciała. Wiadomości pochodzą z receptorów, czyli narządów zmysłów, jak np. oczy dla wzroku, uszy dla słuchu czy cała powierzchnia skóry dla dotyku. Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, który organizuje te wszystkie wrażenia płynące z ciała i ze środowiska w taki sposób, aby można je było użyć do celowego działania. Odpowiednie funkcje mózgu integrują informacje płynące ze zmysłów z wcześniejszymi doświadczeniami i odpowiadają na potrzeby środowiska zewnętrznego, czyli  dostosowują reakcję organizmu do bodźca. Właściwa integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.
Terapia SI poprzedzona jest wnikliwą diagnozą procesów integracji sensorycznej przeprowadzoną przez certyfikowanego terapeutę SI, wraz ze szczegółowym opisem dla rodziców i jej omówieniem oraz zaplanowaniem programu leczenia.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej trwa ok. 3 do 4 spotkań 60-cio minutowych. Dwa pierwsze spotkania obejmują pracę terapeuty z dzieckiem, ostatnie przeznaczone jest na omówienie wyników diagnozy z rodzicami. Podczas tego spotkania rodzice mają możliwość uzyskania od terapeuty wyczerpujących informacji, dotyczących procesów integracji zmysłowej swojego dziecka, otrzymują także diagnozę na piśmie oraz ewentualne zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.
Podczas spotkań z dzieckiem certyfikowany terapeuta obserwuje spontaniczne zachowanie dziecka oraz wykonuje szereg testów, na które składają się między innymi:

 • obserwacja Kliniczna
 • Test Oczopląsu Porotacyjnego
 • Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej
 • Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego
 • dodatkowe próby sprawnościowe
 • terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka, jego nawyków, zachowania w domu i w szkole/przedszkolu.

Terapia SI kierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z:

 • zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
 • opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
 • niepełnosprawnością umysłową
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • ADHD, ADD
 • autyzmem
 • zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
 • MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)