https://old.szpitalmadalinskiego.pl/node/1283

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

1.   Pacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona składa pisemny (odręczny lub zgodny z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu Archiwum Dokumentacji Medycznej – Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, bieżącej i archiwalnej)  lub ustny „Wniosek

o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej/ odpisu książeczki zdrowia dziecka” lub elektronicznie na adres statystyka@old.szpitalmadalinskiego.pl .

Wniosek jest dostępny:

a.   na Oddziałach w Sekretariatach medycznych Szpitala,

b.   w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej,

c.   w Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Kontraktowania z NFZ – sekcja Archiwum (dalej zwanej DDMSiKzNFZ),

d.   na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny www.old.szpitalmadalinskiego.pl


2.   W trakcie hospitalizacji pacjent/ka ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej z procesu leczenia. Dokumentacja jest przeglądana przez pacjenta/kę lub osobę przez nią upoważnioną w obecności lekarza prowadzącego lub lekarza kierującego Oddziałem. W powyższym przypadku nie jest wymagane pisemne sporządzenie „Wniosku”.

3.   Kserokopia/wyciąg/odpis/forma elektroniczna dokumentacji medycznej wydawana jest przez pracownika DDMSiKzNFZ zgodnie z zaznaczoną we wniosku dyspozycją.

4.   Kalkulację kosztów kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron kopii/wyciągu/odpisu x cena jednostkowa zgodna z obowiązującym Cennikiem Szpitala.

5.   Cena jednostkowa kopii/wyciągu/odpisu ustalana jest na podstawie  art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 52 poz. 417 z 2009 roku) przez Koordynator a ds. kontrolingu i wprowadzana jest do Cennika Szpitala poprzez zarządzenie wewnętrzne Dyrektora.

6.   Pacjent lub upoważniona przez niego osoba uiszcza wyliczoną kwotę w Izbie Przyjęć i kwituje odbiór kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej na złożonym wcześniej Wniosku. INSTRUKCJA DLA STUDENTA

1.  Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, badawczej) do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny zwraca się Rektor, Dziekan lub uprawniony przedstawiciel jednostki.

2.   Wniosek składa się w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

3.   Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną na udostępnienie dokumentacji medycznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora student, doktorant lub słuchacz ustala z pracownikiem DDMSiKzNFZ – Sekcja Statystyki termin wglądu do dokumentacji medycznej.

4.   Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w Szpitalu.

5.   Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd do danych osobowych pacjenta.

6.   Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego.

7.   Kopiowanie może odbywać się za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Szpitala.

8.   Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba.

9.   Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej.

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - dla studenta